ANBI informatie

ANBI informatie

Beleidsplan van de Stichting Evangelisatie Sjofar (Vastgesteld in december 2017)

Inleiding

In dit artikel vindt u het beleidsplan van Stichting Evangelisatie Sjofar. Het plan is geschreven in het kader van de ANBI regeling.

Doelstelling

De Stichting Evangelisatie Sjofar is 29 juni 2006 opgericht. De doelstelling en grondslag van Stichting Evangelisatie Sjofar is als volgt in de statuten beschreven.

Doel:

  • Evangeliseren op markten, in winkelcentra, bij evenementen en op voorlichtingsavonden
  • Verspreiden van de Bijbel
  • Ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties van kerken en gemeenten
  • Toerusten van kerken, gemeenten en individuele gemeenteleden
  • Het waarschuwen voor onchristelijke ontwikkelingen in de maatschappij

Stichting Evangelisatie Sjofar verwezenlijkt haar doel o.a. met behulp van ruim 100 vrijwilligers, zeven evangelisatiebussen, drie Bijbelwagens, vier Bijbelkramen én drie Bijbelkruiwagens.

Samenwerking met kerken

Stichting Evangelisatie Sjofar ondersteunt kerken en gemeenten in haar opdracht tot getuigen-zijn en evangelisatie. Zij probeert daarom zoveel als mogelijk met lokale kerken en gemeenten samen te werken, hen te stimuleren om het Evangelie door te geven en waar mogelijk de opgezette activiteiten over te dragen aan plaatselijke christenen, kerken en gemeenten.

Grondslag

De Stichting Evangelisatie Sjofar heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, als gegrond op Gods Woord.

Uitgaven

De ontvangen giften worden hoofdzakelijk direct besteed aan de daadwerkelijke missie van de Stichting Evangelisatie Sjofar. Dat zijn o.a. de kosten voor evangelisatiemateriaal, Bijbels en de kosten voor de evangelisatiebussen. Daarnaast zijn er nog kosten zoals bankkosten, kantoorkosten, kosten voor promotie, opslag, stalling en algemene kosten. Deze kosten zijn minimaal.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning. Vrijwilligersvergoedingen kunnen alleen worden verstrekt als hiervoor voldoende specifieke giften zijn ontvangen.


Rechtsvorm, inschrijving, RSIN, contactgegevens

De Stichting Evangelisatie Sjofar is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09162180 als, Stichting Evangelisatie Sjofar per adres Postweg 133, 6741 MH te Lunteren. Het RSIN van de stichting is 8168.92.167.


Dagelijks aanspreekpunt voor administratie, uitvoering en beleid

Voorzitter van de stichting: Jan-Dirk Liefting | E-mail: info@evangelisatiesjofar.nl


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onderstaand een verslag van de evangelisatieactiviteiten van 2017.

De acties in de steden zijn hoofdzakelijk uitgevoerd met onze Evangelisatiebussen of bijbelkraam.
11 dagen in Amersfoort in het winkelcentrum
12 dagen in Amsterdam De Bijlmer
11 dagen in Arnhem op de markt
6 dagen in Breda in het winkelcentrum
11 dagen in Den Bosch op de markt
12 dagen in Enschede in het winkelcentrum
2 dagen in Den Haag
15 dagen in Harderwijk
12 dagen in Hilversum op het Stationsplein
1 dag op De Dam tijdens de Gaypride
1 dag in Leeuwarden tijdens The Passion
6 dagen in Lunteren op de braderie
11 dagen in Nijmegen
1 dag in Putten op de Ossemarkt
1 dag in Maastricht
4 dagen in Zwolle in het winkelcentrum

– diverse incidentele evangelisatieacties bij uitgaansgelegenheden en assistentie bij de evangelisatieweek in Tongeren

– diverse voorlichtingsavonden en toerustingsdagen in den lande.

Plannen voor 2019:
– voortgang van de huidige activiteiten en acties op de huidige locaties en locaties zoeken in de omgeving Rotterdam – Den Haag en regio Twente/Overijssel
– voorbereiden van de aanschaf van een derde bus voor stationering in het oosten of westen van Nederland.
– intensivering van het geven van voorlichting en toerusting op het terrein van evangelisatie
– jongeren betrekken bij het evangelisatiewerk en jongeren benaderen met het Evangelie (bijv. bij muziekfeesten)

Balans en staat van baten en lasten

Zie de website onder “Over ons” – Missie (link: https://www.evangelisatiesjofar.nl/over-ons/financi…)