ANBI informatie

ANBI informatie

Beleidsplan van de Stichting Evangelisatie Sjofar (Vastgesteld in december 2017)

Inleiding

In dit artikel vindt u het beleidsplan van Stichting Evangelisatie Sjofar. Het plan is geschreven in het kader van de ANBI regeling.

Doelstelling

De Stichting Evangelisatie Sjofar is 29 juni 2006 opgericht. De doelstelling en grondslag van Stichting Evangelisatie Sjofar is als volgt in de statuten beschreven.

Doel:

  • Evangeliseren op markten, in winkelcentra, bij evenementen, muziekfeesten en op voorlichtingsavonden
  • Verspreiden van de Bijbel tijdens deze acties
  • Ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties van kerken en gemeenten
  • Toerusten van kerken, gemeenten en individuele gemeenteleden
  • Het waarschuwen voor onchristelijke ontwikkelingen in de maatschappij

Stichting Evangelisatie Sjofar verwezenlijkt haar doel o.a. met behulp van ruim 150 vrijwilligers, elf evangelisatiebussen, drie Bijbelwagens, drie Bijbelkramen en dertien Bijbelkruiwagens.

Samenwerking met kerken

Stichting Evangelisatie Sjofar ondersteunt kerken en gemeenten in haar opdracht tot getuigen-zijn en evangelisatie. Zij probeert daarom zoveel als mogelijk met lokale kerken en gemeenten samen te werken, hen te stimuleren om het Evangelie door te geven en waar mogelijk de opgezette activiteiten over te dragen aan plaatselijke christenen, kerken en gemeenten.

Grondslag

De Stichting Evangelisatie Sjofar heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, als gegrond op Gods Woord.

Uitgaven

De ontvangen giften worden hoofdzakelijk direct besteed aan de daadwerkelijke missie van de Stichting Evangelisatie Sjofar. Dat zijn o.a. de kosten voor evangelisatiemateriaal, Bijbels en de kosten voor de evangelisatiebussen. Daarnaast zijn er nog kosten zoals bankkosten, kantoorkosten, kosten voor promotie, opslag, stalling en algemene kosten. Deze kosten zijn minimaal.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning. Vrijwilligersvergoedingen kunnen alleen worden verstrekt als hiervoor voldoende specifieke giften zijn ontvangen.


Rechtsvorm, inschrijving, RSIN, contactgegevens

De Stichting Evangelisatie Sjofar is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09162180 als ‘Stichting Evangelisatie Sjofar’, per adres Postweg 133, 6741 MH te Lunteren. Het RSIN van de stichting is 8168.92.167.


Dagelijks aanspreekpunt voor administratie, uitvoering en beleid

Voorzitter van de stichting: Jan-Dirk Liefting | E-mail: info@evangelisatiesjofar.nl


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Bij Sjofar zijn circa 400 vrijwilligers betrokken. De meer dan 1000(!) acties in de ruim 60 steden zijn hoofdzakelijk uitgevoerd met onze Evangelisatiebussen of Bijbelkramen of -kruiwagens. Op sommige plaatsen werken we samen met de bestaande kerken aldaar of met organisaties zoals ‘In de Rechte Straat’.

We zijn ook incidenteel aanwezig geweest op plaatselijke (zomer)braderieën, bij muziekfeesten, demonstraties en evenementen zoals ‘The Passion’, ‘Pride’ en ‘Opwekking’.

Zo zijn er meer dan 10.000 gesprekken gevoerd met voorbijgangers, bezoekers – jongeren en ouderen!

Op 2e Pinksterdag is een Ontmoetingsmiddag georganiseerd, waarbij vele vrijwilligers aanwezig waren. Naast het appelwoord en persoonlijke getuigenissen is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en ter afsluiting een gezamenlijke maaltijd. Voor de kinderen was er een apart programma met een spel en paardrijden.

Door het hele land heen wordt Sjofar gevraagd om voorlichtings- of toerustingsavonden of -dagen te verzorgen. Door plaatselijke kerken, scholen, (studenten)verenigingen en andere organisaties.

Ook worden ‘eigen’ toerustingsavonden gehouden voor de vrijwilligers, gericht op bepaalde doelgroepen.

Plannen voor 2024:
– voortgang van de huidige activiteiten en acties op de huidige locaties en nieuwe locaties zoeken
– voorbereiden van de aanschaf van een 10e en 11e bus
– intensivering van het geven van voorlichting en toerusting op het terrein van evangelisatie

Balans en staat van baten en lasten

Zie de website onder “Over ons” – Missie (link: https://www.evangelisatiesjofar.nl/over-ons/financi…)